NoticUwaga: w Sklepie Internetowym Battery-Kutter obowiązują inne warunki sprzedaży

Język:

CSS Hamburger Animation

Ogólne warunki Sprzedaży Wamtechnik

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („Warunki”) mają zastosowanie do sprzedaży produktów i świadczenia usług („Produkty”) przez Wamtechnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Wamtechnik”) na rzecz podmiotu będącego przedsiębiorcą, który dokonuje zakupu w zakresie swojej działalności gospodarczej („Kupujący- Przedsiębiorca”) albo podmiotu prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który dokonuje zakupu niezwiązanego z zakresem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej („Przedsiębiorca- Konsument”). W zakresie, w którym prawa i obowiązki przyznane Kupującemu- Przedsiębiorcy oraz Przedsiębiorcy- Konsumentowi są tożsame, w Warunkach mowa będzie o Kupującym („Kupujący”). Zastrzega się równocześnie, że łącznie Warunków nie stosuje się do umów zawieranych z udziałem konsumentów.

 2. Warunki mają zastosowanie do umów zawieranych w formie Zamówienia, składanego przez Kupującego oraz do innych transakcji zawieranych przez Wamtechnik i Kupującego („Strony”) w drodze odrębnej umowy sprzedaży, czy też innej umowy o podobnym charakterze wtedy, gdy Strony w tej odrębnej umowie tak postanowią. Warunków nie stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego B2B.

 3. Warunki opublikowane są na stronie internetowej Wamtechnik www.wamtechnik.pl, co jest równoznaczne z udostępnieniem Warunków Kupującemu przed zawarciem umowy. Kupujący w każdym czasie ma możliwość pobrania Warunków ze strony internetowej Wamtechnik, ich przechowywania oraz odtwarzania.

 4. Ogólne warunki zakupów, wzory umów oraz regulaminy Kupującego, obowiązują Wamtechnik tylko wtedy, gdy zostały zaakceptowane przez Wamtechnik na piśmie.

 5. Wszelkie odstępstwa od Warunków możliwe są jedynie za pisemną zgodą Wamtechnik.

 6. Specjalne pisemne ustalenia Stron mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy postanowieniami poszczególnych dokumentów danej transakcji, ustala się ich wiążącą hierarchię ważności: 1.) umowa zawierana w formie odrębnego dokumentu, 2.) Potwierdzenie Zamówienia, 3.) Warunki, 4.) Zamówienie.

§ 2. ZAMÓWIENIE

Zamówienie

 1. Zamówienie składa się na piśmie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: dok@wamtechnik.pl
 2. Klient ma możliwość zamawiania oraz zakupu akumulatorów AGM poprzez platformę internetową pod adresem: b2b.wamtechnik.pl. Dokonywanie zamówień oraz zakupów poprzez wymienioną platformę możliwe jest jedynie po uprzednim zarejestrowaniu profilu na platformie oraz dokonaniu akceptacji postanowień jej Regulaminu oraz niniejszych OWS.

 3. Kupujący ma prawo anulować zamówienie wyłącznie za zgodą Wamtechnik, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty jego złożenia. W przypadku anulowania zamówienia po upływie wskazanego terminu 3 dni, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Wamtechnik z tytułu pokrycia opłat za komponenty do wytworzenia Produktów oraz koszt pracy poniesionej na rzecz zamówienia przez Wamtechnik na dzień anulacji, jak również innych ewentualnych kosztów, które poniósł Wamtechnik w związku z złożonym zamówieniem.

 4. Przy złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest do podania informacji dotyczących zamawianego artykułu, to jest: to jest nazwa/numer artykułu Wamtechnik oraz nazwa/numer artykułu klienta jeśli istnieją, zamawiane ilości, wymagany termin dostawy, miejsce dostawy, dane osoby kontaktowej, referencję do oferty na podstawie której składane jest zamówienie.

 5. Kupujący obowiązany jest umieścić na zamówieniu adnotację dotyczącą potrzeby dołączenia certyfikatów, deklaracji lub innych wymaganych dokumentów dla dostarczanego towaru.

 6. Katalogi, broszury, ulotki, prezentacje oraz inne warunki handlowe Wamtechnik, w tym również te, którą zawierają w sobie nazwę „oferta”, kierowane zarówno do ogółu jak i do konkretnie oznaczonego podmiotu stanowią jedynie zaproszenie do składania Zamówień przez Kupujących i nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Potwierdzenie zamówienia

 1. Potwierdzenie Zamówienia przez Wamtechnik na piśmie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej oznacza przyjęcie Zamówienia i rozpoczęcie jego przetwarzania jak również zaakceptowanie Warunków, umowę zaś uznaje się za zawartą. Brak potwierdzenia oznacza brak przyjęcia do realizacji oraz jego dalszego przetwarzania, a umowę uznaje się za niezawartą. W drugiej wiadomości Wamtechnik informuje Klienta o terminie wykonania zamówienia i jego wysyłce.

 2. W każdym przypadku Zamówienie złożone przez Kupującego, w tym również w odpowiedzi na warunki handlowe Wamtechnik mające cechy oferty, nie wiąże Wamtechnik, a do zawarcia umowy dochodzi w drodze Potwierdzenia Zamówienia przez Wamtechnik.

 3. Kupujący zobowiązany jest do szczegółowej analizy Potwierdzenia Zamówienia. W przypadku wykonania wzorów złożenie Zamówienia przez Kupującego jest tożsame z zatwierdzeniem wzorów, a co za tym idzie akceptacji zamówienia do produkcji. W razie jakichkolwiek niezgodności Kupujący zobowiązany jest – nie później niż w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia, zawiadomić o tym Wamtechnik na piśmie. Brak zawiadomienia oznacza, że Kupujący nie będzie podnosił przeciwko Wamtechnik jakichkolwiek zarzutów niezgodności produktu z treścią Zamówienia i projektu oraz dostawy z treścią Zamówienia, a oceny zasadności zgłoszonych przez Kupującego zarzutów Strony będą rozpatrywać w oparciu o treść projektu Zamówienia oraz Potwierdzenia Zamówienia. Jeśli Kupujący potwierdzi Zamówienie, którego przedmiot będzie tożsamy z zamówieniami uprzednio już zrealizowanymi przez Wamtechnik, domniemywa się, że Zamówienie takie ma zostać zrealizowane w sposób analogiczny z wcześniej realizowanymi Zamówieniami, chyba że coś innego wynikać będzie wprost z treści Zamówienia.

 4. Ograniczenie, o którym mowa w pkt. 7 Warunków powyżej, nie ma zastosowania do Przedsiębiorcy- Konsumenta.

 5. Termin dostawy w potwierdzeniu jest terminem szacunkowym i niewiążącym, który na wskutek wystąpienia siły wyższej może ulec zmianie, za co Wamtechnik nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Wamtechnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz miejscowego, wydanych w związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2.

 6. Termin dostawy może ulec zmianie w sytuacji, gdy Kupujący nie dostarczy Wamtechnik komponentów powierzonych, niezbędnych dla wykonania Zamówienia. W przypadku zmiany terminu, zlecenie produkcyjne zostanie umieszczone w harmonogramie w najbliższym możliwym terminie zgodnie z aktualnym czasem realizacji, a komponenty powierzone muszą być w Wamtechnik na minimum tydzień przed rozpoczęciem produkcji. Kupujący zobowiązuje się do niewystosowywania wobec Wamtechnik żadnych roszczeń w związku z zmianą terminu, którą opisano w niniejszym § 2 ust. 11.

 7. W przypadku, gdy Kupujący zwróci się do Wamtechnik z prośba o zmianę terminu realizacji Zamówienia (przyspieszenie bądź opóźnienie jego realizacji), Wamtechnik dołoży starań, aby taką prośbę zrealizować, przy uwzględnieniu aktualnego harmonogramu produkcji. Prośba taka nie jest jednak w żaden sposób dla Wamtechnik wiążąca.

 8. Podane w Ofercie terminy wykonywania testów w laboratorium są terminami orientacyjnymi – ich rzeczywisty czas trwania uzależniony jest od ilości testów, do których wykonania w danym momencie laboratorium jest zobowiązane. Podane przykładowe terminy nie są wiążące dla Wamtechnik w przypadku konkretnych zamówień. Termin realizacji wykonania testów rozpoczynać się będzie każdorazowo od momentu dostarczenia do laboratorium próbek niezbędnych do przeprowadzenia testów, jak również skompletowania niezbędnej do tego dokumentacji.

§ 3. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Cena

 1. W braku odmiennych ustaleń pomiędzy Stronami, cena wyliczona jest w oparciu o zasady określone w § 4 pkt. 2 Warunków i cena ta nie zawiera żadnych opłat, podatków oraz podobnych należności, które są należne obecnie lub będą należne w przyszłości w stosunku do Produktów. Podatki, opłaty i podobne należności będą dodawane przez Wamtechnik do ceny sprzedaży, jeżeli Wamtechnik jest uprawniony lub zobowiązany do ich zapłaty, a Kupujący zobowiązany będzie do ich zapłaty łącznie z ceną. Dla uregulowania kwestii ponoszenia kosztów związanych z dostawą Produktów, Strony mogą powołać się w umowie na odpowiednią formułę Incoterms lub specjalne warunki wynegocjowane z Kupującym na podstawie odrębnych umów.

 2. Cena ustalona w ofercie jest ceną gwarantowaną zgodnie z zapisami i warunkami w niej zawartymi. Wamtechnik nabywa jednakże prawo do jej jednostronnego podwyższenia adekwatnie do wzrostu kosztów produkcji Produktów (spowodowanych czynnikami od niej niezależnymi, takimi jak: zmiana kursów walut, przepisów prawa, opłat lub podatków, wzrost kosztów pracy, materiałów lub innych środków produkcji) wyliczonej na czas rzeczywistej dostawy Produktów Kupującemu.

Warunki płatności

 1. W braku odmiennych ustaleń co do warunków płatności, Kupujący zapłaci Wamtechnik cenę, w terminie wskazanym na fakturze VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. Dniem zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Wamtechnik. Jeżeli cena za Produkty jest wyrażona w walucie Euro lub innej obcej walucie, Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty wyłącznie w tej walucie.

 2. Pierwsze trzy transakcje z danym Kupującym realizowane są na zasadach przedpłaty. Brak dotrzymywania któregokolwiek z późniejszych terminów płatności wyznaczonych przez Wamtechnik skutkuje powrotem do tej formy rozliczania.

 3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wamtechnik Zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

 4. W przypadku zamawiania przez Kupującego towarów niestandardowych (tj. nie znajdujących się u Sprzedawcy w bieżącej sprzedaży wymagane) jest wpłacenie przez Kupującego zaliczki w wysokości 30% wartości brutto zamawianego towaru, chyba, że strony zgodnie postanowią inaczej.

§ 4. WYDANIE I ODBIÓR PRODUKTÓW

Wydanie

 1. Miejscem wydania Produktów i miejscem spełnienia świadczenia przez Wamtechnik jest magazyn Wamtechnik w Piasecznie, ul. Techniczna 2 bud. H („Miejsce wydania”).

 2. Wamtechnik ponosi wyłącznie koszty wydania Produktów Kupującemu w Miejscu wydania i koszty opakowania Produktów na czas ich transportu. Pozostałe koszty obciążają Kupującego, o ile oferta nie stanowi inaczej.

 3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru Produktów od Wamtechnik w terminie wskazanym na Potwierdzeniu zamówienia.

 4. W przypadku opóźnienia odbioru przez Kupującego, Wamtechnik ma prawo naliczenia dodatkowych opłat związanych z magazynowaniem Produktów.

 5. Jeżeli Produkty będą przesłane do uzgodnionego miejsca dostawy, Kupujący zobowiązany jest zapewnić przyjęcie Produktów w miejscu przeznaczenia, w momencie ich dostawy przez Wamtechnik.

Odbiór

 1. Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru ilościowego i jakościowego Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich wydania Kupującemu. W tym terminie, Kupujący uprawniony jest wnieść na piśmie Zastrzeżenia do dostawy. Wamtechnik rozpatrzy Zastrzeżenia bez zbędnej zwłoki. W przypadku pozytywnej weryfikacji Zastrzeżeń, Wamtechnik dokona wymiany bądź uzupełnienia dostarczonych Produktów.

 2. Zastrzeżenia zgłoszone po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 6 wygasają i nie będą uwzględniane. Nie dotyczy to sytuacji dotyczących wad Produktów, których nie można było wykryć w terminie, o którym mowa w pkt. 6.

Przejście ryzyka i prawa własności

 1. Korzyści oraz ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia jak również prawo własności przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Produktów w Miejscu wydania. Przedmiotowe zasady stosuje się niezależnie od wyboru odpowiedniej formuły Incoterms, chyba, że Strony na piśmie postanowią inaczej.

 2. Wamtechnik jest uprawniony, a na żądanie Kupującego i na jego koszt zobowiązany do ubezpieczenia Produktu w uzgodnionym zakresie.

§ 5. GWARANCJA I RĘKOJMIA

Do zamówień składanych przez Klientów – Kupujących oraz do Produktów Wamtechnik zastosowanie znajdują Warunki gwarancji i zasady eksploatacji baterii opublikowane na stronie internetowej Wamtechnik: www.wamtechnik.pl.  Dokumenty znajdujące się na wskazanej stronie internetowej każdorazowo będą miały zastosowanie do Produktów oferowanych przez Wamtechnik.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność Wamtechnik wobec Kupującego w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, odpowiedzialności deliktowej, gwarancyjnej lub z innych tytułów, w zakresie wszelkich szkód, roszczeń i innych żądań mających związek bądź wynikających z umowy podlegającej pod niniejsze Warunki ograniczona jest do szkody rzeczywistej, z wyłączeniem szkód w postaci utraconych korzyści oraz wszelkich szkód następczych, wynikających w szczególności z niezrealizowania przez Kupującego jego zobowiązań umownych, w tym dochodzonych na zasadzie regresu. W przypadku, gdy Wamtechnik poniesie odpowiedzialność wobec osoby trzeciej za szkody opisane w niniejszym punkcie, Kupujący zabezpieczy i zwolni Wamtechnik z tej odpowiedzialności.

 2. Postanowienia wskazane w pkt. 1 nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Wamtechnik za szkodę, za którą nie można wyłączyć ani ograniczyć odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym.

 3. Jeśli Produkty zostały opracowane lub wytworzone zgodnie z projektem, planami, rysunkami, specyfikacjami lub innymi danymi przekazanymi przez Kupującego („Dane”), Wamtechnik nie odpowiada za poprawność lub kompletność przekazanych przez Kupującego Danych i nie jest zobowiązany w tym zakresie do ich analizy/kontrolowania. Wamtechnik zapewnia poprawność działania Produktu jedynie w zakresie Danych przekazanych przez Kupującego i nie odpowiada za integrację (instalację/dopasowanie) parametrów Produktu do zastosowania w urządzeniu końcowym Kupującego („Urządzenie”) i nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu Produktu w Urządzeniu oraz za szkody, które mogą powstać w Urządzeniu.

 4. Jeśli umówiono się, że Wamtechnik dokona instalacji/integracji Produktu w Urządzeniu lub wykona testy Produktu na terenie zakładu Kupującego, Wamtechnik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która powstała na terenie tego zakładu oraz w infrastrukturze Kupującego.

§ 7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wamtechnik nie przenosi majątkowych praw autorskich, innych praw własności intelektualnej oraz nie udziela żadnych licencji w związku ze sprzedażą Produktów.

 2. W przypadku, jeśli Produkty zostały opracowane lub wytworzone zgodnie z Danymi dostarczonymi przez Kupującego, Kupujący uwalnia Wamtechnik od odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i szkód wynikłych z rzekomego lub faktycznego złamania jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw własności przemysłowej należących do strony trzeciej.

 3. Kupujący jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wamtechnik o pojawieniu się jakichkolwiek roszczeń z tytułu własności intelektualnej związanych z Produktami oraz do udzielenia Wamtechnik wszelkiej pomocy i informacji, jakiej Wamtechnik zażąda, celem obrony przez takimi roszczeniami.

§ 8. POUFNOŚĆ

 1. Wszelkie informacje pozyskane przez Kupującego w związku z realizacją umowy podlegającej pod niniejsze Warunki, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Wamtechnik i nie udostępniane publicznie, będą uważane za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności, Kupujący zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych oraz danych technologicznych.

 2. Kupujący oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji umowy podlegającej pod niniejsze Warunki, oraz że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu umowy i może zostać uchylone tylko za zgodą Wamtechnik wyrażoną na piśmie.

 3. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się tylko w takim zakresie w jakim nie są one sprzeczne z postanowieniami odrębnie zawartej przez Strony umowy o zachowaniu poufności.

§ 9. SIŁA WYŻSZA

 1. Siłę wyższą definiuje się jako jakiekolwiek zdarzenie, pozostające poza kontrolą Stron, takie jak chociażby ogólnoświatowe lub lokalne epidemie, w tym w szczególności panująca w dniu redagowania niniejszego dokumentu pandemia SARS-CoV-2, strajki, wojny, akty terroru, awarie, pożary, klęski żywiołowe, wypadki lub inne zamieszki pracownicze jak również opóźnienia w transporcie.

 2. Jeśli niemożność wykonania umowy przez Wamtechnik została spowodowana przez działanie siły wyższej, to Wamtechnik zostanie uwolniony od odpowiedzialności za niewykonanie umowy, a obowiązek wykonania umowy zostaje zawieszony na czas działania siły wyższej, pod warunkiem dołożenia przez Wamtechnik należytej staranności, aby jego zobowiązanie zostało dokonane należycie oraz w przewidzianym terminie.

§ 10. UPRAWNIENIA STRON

 1. Wamtechnik przysługuje prawo do odstąpienia od Zamówienia w całości bądź w części w przypadku:

1) nie odebrania przez Kupującego Produktów bez uzasadnionej przyczyny, a opóźnienie w odbiorze przekracza 10 dni,

2) o ile Wamtechnik zażądał wpłaty zaliczki za Produkty, opóźnienia Kupującego w zapłacie zaliczki,

3) w przypadku niewypłacalności Kupującego, złożenia przez Kupującego wniosku o ogłoszenie upadłości, ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Kupującego,

w terminie 180 dni od dnia początku terminów, o których mowa odpowiednio w ppkt. 1-3.

 1. Wamtechnik uprawniony jest do wstrzymania się z wydaniem Produktów z już przyjętych Zamówień, jeżeli Kupujący posiada względem Wamtechnik jakiekolwiek nieuregulowane w terminie płatności. W tym przypadku Wamtechnik może również wezwać Kupującego do uregulowania zaległych płatności w terminie 7 dni z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od zawartych Zamówień, a w braku wykonania tego obowiązku Wamtechnik jest uprawniony do odstąpienia od Zamówień w terminie 180 dni od upływu terminu określonego w wezwaniu do uregulowania płatności.

 2. Kupujący uprawniony jest do potrącania kwot jakie dochodzi od Wamtechnik od kwoty jaką zobowiązany jest uiścić mu z tytułu sprzedaży Produktów, o ile roszczenie wzajemne jest prawomocnie stwierdzone orzeczeniem sądu bądź uznane przez Wamtechnik.

 3. Przedsiębiorcy- Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

§ 11. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

 1. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające lub pozostające w związku z umową podlegającą niniejszym Warunkom będą podlegać jurysdykcji sądów polskich i rozstrzygane będą na podstawie prawa polskiego. Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CEISG) nie stosuje się.

 2. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Stronami, Sądem właściwym do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Wamtechnik.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawa i obowiązki wynikające z umowy podlegającej pod niniejsze Warunki nie mogą zostać przeniesione przez Kupującego na Stronę trzecią bez uprzedniej zgody Wamtechnik wyrażonej na piśmie.

 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków lub umowy podlegającej pod niniejsze Warunki okaże się nieważne lub straci ważność, to skutek nieważności nie dotyczy obowiązywania odpowiednio pozostałej części postanowień Warunków lub umowy podlegającej pod niniejsze Warunki. W miejsce postanowień nieważnych stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 3. Jeżeli Warunki zawierałyby, wbrew intencjom Wamtechnik, postanowienia mniej korzystne dla Przedsiębiorcy- Konsumenta niż postanowienia Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2020.287, z późń. zm.) („Ustawa”), to takie postanowienia okażą się nieważne, a w ich miejsce znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 5. Wamtechnik może dokonywać zmian w każdym czasie bez potrzeby powiadamiania Kupującego jeżeli zmiana nie odnosi się do zamówień już zawartych. Zmiany Warunków odnoszą skutek w stosunku do Zamówień już zawartych tylko wtedy, jeśli Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na takie zmiany.

W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy różnymi wersjami językowymi Warunków, decydujące znaczenie przypisuje się wersji polskiej.