NoticUwaga: w Sklepie Internetowym Battery-Kutter obowiązują inne warunki sprzedaży

Język:

CSS Hamburger Animation

Polityka prywatności

Spis treści

  1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
  3. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych
  4. Prawa osób, których dane dotyczą
  5. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika
  6. Korzystanie z plików cookie
  7. Biuletyn
  8. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej
  9. Formularz kontaktowy
  10. Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej
  11. Profile korporacyjne w sieciach społecznościowych
  12. Wykorzystanie profili korporacyjnych w sieciach zorientowanych zawodowo
  13. Wykorzystanie profili korporacyjnych w sieciach zorientowanych zawodowo
  14. Geotargetowanie
  15. Rejestracja
  16. Sieci dostarczania treści (CDN)
  17. Wykorzystanie wtyczek

I. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych

Administratorem danych, odpowiedzialnym zgodnie z celami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej oraz innymi przepisami o ochronie danych jest:

Battery-Kutter GmbH & Co. KG
Robert-Koch-Str. 19a
22851 Norderstedt
Niemcy

+49 40 611 631-0
info@battery-kutter.de
www.battery-kutter.de

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest:

DataCo GmbH
Dachauer Str. 65
80335 Monachium
Niemcy

+49 89 7400 45840

www.dataguard.de

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

 1.  Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej z naszymi treściami i usługami. Regularne przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątki obejmują przypadki, w których, z przyczyn technicznych, nie można uzyskać uprzedniej zgody i w których przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawa.

 1.  Podstawa prawna przetwarzania danych

W przypadku, gdy zgoda jest niezbędna do przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO stanowi podstawę prawną uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych.

Jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych wymaganych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania wymaganych do prowadzenia działań przeprowadzanych przed zawarciem umowy.

Jeżeli konieczne jest przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasza spółka, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) RODO.

Jeżeli istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszej spółki lub strony trzeciej, a podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad interesem tej spółki lub strony trzeciej, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO posłuży jako podstawa prawna przetwarzania danych.

 1.  Usuwanie i czas przechowywania danych

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub ograniczone niezwłocznie po osiągnięciu celu ich przechowywania. Dodatkowe przechowywanie może mieć miejsce, jeżeli jest to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, przepisach prawa lub innych odpowiednich regulacjach, którym podlega administrator danych. Ograniczenie lub usunięcie danych następuje również po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba przedłużenia okresu przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania odpowiedniej umowy.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

Gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i mają następujące prawa:

 1. 1. Prawo dostępu do danych

Mogą Państwo zwrócić się do administratora danych o potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przez niego przetwarzane.

W przypadku takiego przetwarzania można zażądać od administratora danych następujących informacji:

 1. 1. Celu przetwarzania danych osobowych.

2    Kategorii przetwarzanych danych osobowych.

 1. 3. Odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione.
 2. 4. Planowanego czasu przechowywania Państwa danych osobowych lub, jeżeli szczegółowe informacje nie są dostępne, kryteriów określania czasu przechowywania.
 3. 5. Istnieniu prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. 6. Istnieniu prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 5. 7. W przypadku, gdy dane osobowe nie są gromadzone od Państwa, jakichkolwiek dostępnych informacji na temat ich źródła.
 6. 8. Istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania na mocy art. 22 ust. 1 i art. 22 ust. 4 RODO oraz, w niektórych przypadkach, istotnych informacji na temat danego systemu przetwarzania danych oraz zakresu i zamierzonego wyniku takiego przetwarzania dotyczącego osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji na temat tego, czy Państwa dane osobowe zostaną przekazane państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zwrócić się o odpowiednie gwarancje w związku z przekazaniem, zgodnie z art. 46 RODO.

 1. 2. Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub modyfikacji danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych zobowiązany jest do niezwłocznego skorygowania danych.

 1. 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych na następujących warunkach:

 • Jeżeli kwestionują Państwo dokładność danych osobowych w przypadku okresu umożliwiającego administratorowi danych weryfikację dokładności tych danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, a zamiast tego żądają ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator danych lub jego przedstawiciel nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebują ich Państwo do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi; lub
 • Jeżeli sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma jeszcze pewności, czy prawnie uzasadnione interesy administratora danych przeważają nad Państwa interesami.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, dane te mogą – z wyjątkiem przechowywania danych – być wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, zostaną Państwo poinformowani przez administratora danych przed zniesieniem ograniczenia.

 1. 4. Prawo do usunięcia danych
 2. a) Obowiązek usunięcia

Jeżeli zażądają Państwo od administratora danych usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jest on zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zastosowanie ma jeden z poniższych warunków:

 1. 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone.
 2. 2. Wycofają Państwo swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO oraz w przypadku braku innej podstawy prawnej do przetwarzania danych.
 3. 3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych i nie ma już nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania lub sprzeciwiają się Państwo zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 4. 4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego określonego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych.
 6. 6. Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
 7. b) Informacje dla osób trzecich

Jeżeli administrator danych upublicznił Państwa dane osobowe i musi usunąć te dane, zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania podmiotów przetwarzających dane, które przetwarzają dane osobowe, że złożono wniosek o usunięcie wszystkich powiązań z takimi danymi osobowymi lub kopiami lub replikacjami danych osobowych, z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów wdrożenia procesu.

 1. c) Wyjątki

Prawo do usunięcia nie istnieje, jeżeli przetwarzanie jest konieczne:

 1. 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i dostępu do informacji.
 2. 2. do wywiązywania się z obowiązku prawnego wymaganego na mocy prawa Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator danych, lub wykonywania zadania leżącego w interesie publicznym lub wykonywania uprawnień władzy publicznej przekazanych przedstawicielowi.
 3. 3. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h), art. 9 ust. 2 lit. i) oraz art.

9 ust. 3 RODO.

 1. 4. do celów archiwalnych leżących w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, w zakresie, w jakim prawo, o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie wpłynąć na osiągnięcie celów tego przetwarzania, lub
 2. 5. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi.
 3. 5. Prawo dostępu do danych

Jeżeli mają Państwo prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w stosunku do administratora danych, jest on zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono Państwa dane osobowe, o korekcie lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

Mają Państwo prawo do otrzymywania informacji o odbiorcach Państwa danych przez administratora danych.

 1. 6. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych przekazanych administratorowi danych w ustrukturyzowanym i umożliwiającym maszynowe odczytanie formacie. Ponadto, mają Państwo prawo do przekazania tych danych innej osobie bez przeszkód ze strony administratora danych, który pierwotnie otrzymał te dane, jeżeli:

 1. 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO oraz
 2. 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do przekazywania swoich danych osobowych bezpośrednio od jednej osoby do drugiej, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie ma to wpływu na wolności i prawa innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania w interesie publicznym ani do wykonywania uprawnień władzy publicznej przekazanych administratorowi danych.

 1. 7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. e) lub art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO; dotyczy to również profilowania opartego na tych postanowieniach.

Administrator danych nie będzie dłużej przetwarzał rzeczonych danych osobowych, chyba że jest w stanie wykazać przekonujące uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie ma na celu egzekwowanie, wykonywanie lub obronę przed roszczeniami prawnymi.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z taką reklamą; dotyczy to również profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego mają Państwo możliwość skorzystania ze swojego prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanych decyzji, które wykorzystują specyfikacje techniczne.

 1. 8. Prawo do wycofania deklaracji zgody na ochronę danych

Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody do momentu wycofania.

 1. 9. Zautomatyzowane decyzje w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – które będzie miało skutek prawny lub będzie miało istotny wpływ na Państwa w podobny sposób. Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja:

 1. 1. wymagana jest do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a administratorem danych,
 2. 2. jest dozwolona na mocy prawodawstwa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych, oraz jeżeli takie prawodawstwo zawiera odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz uzasadnionych interesów, lub
 3. 3. opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych na mocy art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO i podjęto uzasadnione środki w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz Państwa prawnie uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w pkt 1 i 3, administrator danych podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz uzasadnionych interesów, w tym prawa do uzyskania pomocy od administratora danych lub jego przedstawiciela, do wyrażenia Państwa opinii w tej sprawie oraz do zakwestionowania decyzji.

 1. 1 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub domniemanego naruszenia bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości zastosowania środka odwoławczego zgodnie z art. 78 RODO.

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

 1. 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy nasza strona internetowa jest odwiedzana, nasz system automatycznie gromadzi dane i istotne informacje z systemu komputerowego urządzenia wywołującego.

Gromadzone są następujące dane:

 • Rodzaj i zastosowana wersja przeglądarki
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej strony internetowej
 • Strony odwiedzane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane te są przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 1. 2. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do dostarczenia strony internetowej komputerowi użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Dane są również wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Nie przeprowadza się analizy danych do celów marketingowych.

W wyżej wymienionych celach naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO.

 1. 3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i rejestrów jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO.

 1. 4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte niezwłocznie po tym, jak nie będzie już to konieczne do celów ich gromadzenia. Sesja jest zakończona po zebraniu danych na potrzeby udostępniania strony internetowej.

Jeżeli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Przechowywanie poza tym okresem jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub wyłączane w taki sposób, że przypisanie klienta wywołującego połączenie nie jest możliwe.

 1. 5. Sprzeciw i usunięcie

Gromadzenie danych na potrzeby udostępniania strony internetowej, jak również przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie może sprzeciwić się wyżej wymienionym procesom.

VI. Korzystanie z plików cookie

 1. 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej w systemie komputerowym użytkownika. Jeżeli użytkownik uruchamia stronę internetową, plik cookie mogą być przechowywane w systemie operacyjnym użytkownika. Pliki te zawierają ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym otwarciu strony internetowej.

Wykorzystujemy pliki cookie, aby nasza strona internetowa stała się bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają identyfikacji przeglądarki wywołującej nawet po podziale strony.

Następujące dane są przechowywane i przesyłane w plikach cookie:

 • Ustawienia językowe
 • Informacje dotyczące logowania

Wykorzystujemy również pliki cookie na naszej stronie internetowej, dzięki czemu możemy dokonać analizy zachowań naszych użytkowników w zakresie przeglądania.

W rezultacie przekazywane będą następujące dane:

 • Wprowadzone zapytania dotyczące wyszukiwania
 • Częstotliwość wyświetlania stron
 • Korzystanie z funkcji strony internetowej

Dane użytkownika zgromadzone w ten sposób są pseudonimizowane środkami technicznymi. Nie jest zatem możliwe przypisanie danych użytkownikowi uzyskującemu dostęp do strony internetowej. Dane nie są przechowywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkowników.

 1. 2. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznych plików cookie jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez wykorzystania plików cookie. Wymaga to, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Potrzebujemy plików cookie do następujących celów:

 • Stosowanie ustawień językowych
 • Przechowywanie terminów wyszukiwania

Dane użytkownika gromadzone przez techniczne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Pliki cookie do analizy są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej treści. Dzięki plikom cookie do analizy dowiadujemy się, w jaki sposób wykorzystywana jest strona internetowa, a tym samym możemy stale optymalizować naszą ofertę.

 1. 3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu nietechnicznych plików cookie jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu technicznych plików cookie jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO, prawnie uzasadniony interes.

 1. 4. Czas przechowywania oraz możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na urządzeniu użytkownika i przekazywane do naszej strony przez użytkownika. Dlatego też jako użytkownik mają Państwo pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Mogą Państwo dezaktywować lub ograniczyć transmisję plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Można tego również dokonać automatycznie. Jeżeli pliki cookie na naszej strony internetowej są dezaktywowane, możliwe jest, że nie wszystkie jej funkcje mogą być w pełni wykorzystane.

Jeżeli korzystasz z przeglądarki Safari w wersji 12.1 lub wyższej, pliki cookie zostaną automatycznie usunięte po siedmiu dniach. Dotyczy to również plików cookie opt-out, które są wykorzystywane do zapobiegania korzystaniu z mechanizmów śledzenia.

VII. Biuletyn

 1. 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo bezpłatnie subskrybować biuletyn. Podczas subskrypcji biuletynu dane z maski wprowadzania danych są nam przekazywane.

 • Adres e-mail
 • Nazwisko
 • Imię
 • Data i godzina rejestracji

Żadne dane nie zostaną przekazane stronom trzecim w związku z przetwarzaniem danych do wysyłki biuletynów. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania biuletynu.

 1. 2. Cel przetwarzania danych

Adres e-mail użytkownika jest zbierany w celu dostarczenia biuletynu odbiorcy.

W ramach procesu rejestracji gromadzone są także dodatkowe dane osobowe, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub adresu e-mail.

 1. 3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych dostarczonych przez użytkownika po rejestracji biuletynu jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

 1. 4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Adres e-mail użytkownika będzie zatem przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja biuletynu.

Pozostałe dane osobowe zgromadzone w trakcie procesu rejestracji są zazwyczaj usuwane po upływie siedmiu dni.

 1. 5. Sprzeciw i usunięcie

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie anulować subskrypcję biuletynu. W tym celu każdy biuletyn zawiera link umożliwiający rezygnację.

Dzięki temu możliwe jest również cofnięcie zgody na przechowywanie danych osobowych zgromadzonych w trakcie procesu rejestracji.

VIII. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

 1. 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail znajdującego się na naszej stronie internetowej. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną.

Dane będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

 1. 2. Cel przetwarzania danych

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami pocztą elektroniczną, stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

 1. 3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych podczas wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO. Jeżeli celem kontaktu e-mail jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 1. 4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będzie już konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem.

Rozmowa kończy się, gdy na podstawie okoliczności można stwierdzić, że przedmiotowa sprawa została ostatecznie rozstrzygnięta.

Dodatkowe dane osobowe zgromadzone w trakcie procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

 1. 5. Sprzeciw i usunięcie

Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami pocztą elektroniczną, może zgłosić sprzeciw wobec przechowywania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Przechowywane dane mogą być zmieniane w dowolnym momencie. Jeżeli chcą Państwo usunąć przechowywane dane, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail lub faksu z odpowiednią uwagą. Usuniemy Państwa dane – jeżeli istniejące przepisy prawne nie stanowią inaczej, a wykonanie umowy zostało już zakończone – tak szybko, jak to możliwe.

W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane podczas nawiązywania kontaktu zostaną usunięte.

IX. Formularz kontaktowy

 1. 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Formularz kontaktowy jest dostępny na naszej stronie internetowej, która może być wykorzystywana do kontaktu elektronicznego. Jeżeli użytkownik korzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych będą nam przekazywane i przechowywane.

Przy wysyłaniu komunikatu przechowywane będą również następujące dane:

 • Adres e-mail
 • Nazwisko
 • Imię
 • Data i godzina kontaktu

W ramach procesu wysyłania uzyskamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych, a także prześlemy odnośnik do niniejszej polityki prywatności.

Ewentualnie można też skontaktować się z nami za pośrednictwem dostępnego adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną.

Dane będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

 1. 2. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do nawiązania kontaktu. Jeżeli skontaktują się Państwo z nami pocztą elektroniczną, stanowi to również nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane w trakcie procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

 1. 3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO, jeżeli użytkownik wyraził zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych podczas wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO. Jeżeli celem kontaktu e-mail jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO.

 1. 4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych formularza kontaktowego i danych przesłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce w momencie zakończenia odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa kończy się, gdy na podstawie okoliczności można wywnioskować, że przedmiotowe fakty zostały ostatecznie wyjaśnione.

Dodatkowe dane osobowe zgromadzone w trakcie procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

 1. 5. Sprzeciw i usunięcie

Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami pocztą elektroniczną, może zgłosić sprzeciw wobec przechowywania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Przechowywane dane mogą być zmieniane w dowolnym momencie. Jeżeli chcą Państwo usunąć przechowywane dane, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail lub faksu z odpowiednią uwagą. Usuniemy Państwa dane – jeżeli istniejące przepisy prawne nie stanowią inaczej, a wykonanie umowy zostało już zakończone – tak szybko, jak to możliwe.

W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane podczas nawiązywania kontaktu zostaną usunięte.

X. Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej

 1. 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Mogą Państwo zgłosić wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przetwarzamy Państwa adres e-mail i informacje podane w wiadomości e-mail.

 1. 2. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza wniosku służy nam wyłącznie do przetwarzania Państwa wniosku.

 1. 3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wszczęcie stosunku umownego na wniosek osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b) art. 1 RODO i § 26 ust. 1 pkt. 1 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).

 1. 4. Okres przechowywania

Po zakończeniu procedury składania wniosków dane będą przechowywane przez okres do sześciu miesięcy. Państwa dane zostaną usunięte najpóźniej po sześciu miesiącach. W przypadku zobowiązania prawnego dane będą przechowywane w ramach obowiązujących przepisów.

 1. 5. Sprzeciw i usunięcie

Wnioskodawca ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie. W takim przypadku wniosek nie będzie już rozpatrywany.

Wnioskodawca może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zmienić ją. Jeżeli wnioskodawca kontaktuje się z nami pocztą elektroniczną, może zgłosić sprzeciw wobec przechowywania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W takim przypadku rozmowy nie mogą być kontynuowane. Sprzeciw można zgłosić pocztą elektroniczną lub faksem. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane w związku z elektronicznymi podaniami o pracę zostaną usunięte.

Profile korporacyjne w sieciach społecznościowych

Wykorzystanie profili korporacyjnych w sieciach społecznościowych

YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone

Na naszym profilu firmy zapewniamy informacje i oferujemy użytkownikom Instagrama możliwość komunikacji. Jeżeli przeprowadzą Państwo działanie na naszym profilu firmowym na Instagramie (np. komentarze, uwagi, polubienia itp.), mogą Państwo podać do wiadomości publicznej dane osobowe (np. czytelne imię i nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika). Ponieważ zasadniczo lub w dużym stopniu nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Instagram, nie możemy składać żadnych wiążących oświadczeń dotyczących celu i zakresu przetwarzania Państwa danych.

Nasz profil korporacyjny w sieciach społecznościowych jest wykorzystywany do komunikacji i wymiany informacji z (potencjalnymi) klientami. Wykorzystujemy profil firmowy do następujących celów:

Utrzymujemy obecność na platformach społecznościowych w celu komunikacji z naszymi klientami, potencjalnymi klientami i użytkownikami oraz informowania ich o naszych produktach. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w zakresie skutecznego informowania użytkowników i komunikowania się z użytkownikami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli użytkownicy są proszeni przez odpowiednich dostawców platform o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Publikacje na profilu przedsiębiorstwa mogą zawierać następujące treści:

 • Informacje o produktach
 • Informacje o usługach
 • Reklamy
 • Dane kontaktowe klienta

Każdy użytkownik może publikować dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO.

Dane generowane na profilu firmowym nie są przechowywane w naszych własnych systemach.

Mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, które gromadzimy w ramach korzystania przez Państwa z naszego korporacyjnego profilu internetowego YouTube, oraz dochodzić swoich praw jako osoby, których dane dotyczą, o których mowa w IV. niniejszej polityki prywatności. Prosimy o przesłanie nam nieformalnej wiadomości e-mail na adres info@battery-kutter.de. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez YouTube oraz odpowiednich opcjach sprzeciwu, należy kliknąć tutaj:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en(https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en)

XII. Wykorzystanie profili korporacyjnych w sieciach zorientowanych zawodowo

 1. 1. Zakres przetwarzania danych

Wykorzystujemy profile korporacyjne w sieciach zorientowanych zawodowo. Utrzymujemy obecność korporacyjną w następujących sieciach zorientowanych zawodowo:

Linkedln:

Linkedln, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

XING:

XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Niemcy

Na naszej stronie zapewniamy informacje i oferujemy użytkownikom możliwość komunikacji.

Profil korporacyjny jest wykorzystywany do odbierania podań o pracę, informacji, relacji publicznych i aktywnego pozyskiwania.

Nie posiadamy żadnych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółki wspólnie odpowiedzialne za profil korporacyjny. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)

XING:

https://privacy.xing.com/en (https://privacy.xing.com/en)

Jeżeli przeprowadzą Państwo działanie na profilu naszej firmy (np. uwagi, wypowiedzi, polubienia itp.), mogą Państwo podać do wiadomości publicznej dane osobowe (np. czytelne imię i nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika).

 1. 2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w związku z korzystaniem z naszego korporacyjnego profilu internetowego jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f) RODO.

 1. 3. Cel przetwarzania danych

Nasz korporacyjny profil internetowy służy do informowania użytkowników o naszych usługach. Każdy użytkownik może publikować dane osobowe.

 1. 4. Okres przechowywania

Przechowujemy Państwa działania i dane osobowe publikowane za pośrednictwem naszego korporacyjnego profilu internetowego do momentu wycofania zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania.

 1. 5. Sprzeciw i usunięcie

Mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, które gromadzimy w zakresie korzystania przez Państwa z naszego korporacyjnego profilu internetowego i dochodzić swoich praw jako osoby, których dane dotyczą, o których mowa w IV. niniejszej polityki prywatności. Prosimy o przesłanie nam nieformalnej wiadomości e-mail na adres podany w niniejszej polityce prywatności.

Więcej informacji na temat opcji sprzeciwu i usunięcia można znaleźć tutaj:

Linkedln:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)

XING:

https://privacy.xing.com/en (https://privacy.xing.com/en)

XIII. Hosting

Strona internetowa jest hostowana na serwerach dostawcy usług zleconych przez nas.

Naszym dostawcą usług jest:

Strato (Battery-Kutter + SSB-Battery) + Host Europe (SUN-Battery + PLX)

Serwery automatycznie gromadzą i przechowują informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przekazuje po odwiedzeniu strony internetowej. Przechowywane informacje to:

 • Rodzaj i wersja przeglądarki
 • Użyty system operacyjny
 • URL zgłaszającego
 • Nazwa hosta komputera dostępowego
 • Czas i data zlecenia serwera
 • Adres IP urządzenia użytkownika

Dane te nie zostaną połączone z innymi źródłami danych. Dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej bez błędów technicznych – w związku z tym rejestruje się pliki dziennika serwerowego.

Serwer strony internetowej znajduje się w Niemczech.

XIV. Geotargetowanie

Wykorzystujemy adres IP i inne informacje dostarczone przez użytkownika (np. kod pocztowy używany do rejestracji lub zamawiania) w celu dotarcia do regionalnych grup docelowych (tzw. „geotragetowanie”).

Dotarcie do regionalnej grupy docelowej wykorzystuje się na przykład do automatycznego wyświetlania ofert regionalnych lub reklam, które często są bardziej istotne dla użytkowników. Podstawą prawną korzystania z adresu IP oraz wszelkich innych informacji dostarczonych przez użytkownika (np. kodu pocztowego) jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f) RODO, oparty na naszym prawnie uzasadnionym interesie, jakim jest zapewnienie bardziej precyzyjnego podejścia do grupy docelowej, a tym samym zapewnienie oferty i reklamy o większym znaczeniu dla naszych użytkowników.

Część adresu IP i dodatkowe informacje dostarczone przez użytkownika (np. kod pocztowy) są jedynie przetwarzane i nie są przechowywane oddzielnie.

Można zapobiec geotargetowaniu, na przykład za pomocą VPN lub serwera proxy, który zapobiega dokładnej lokalizacji. Ponadto, w zależności od używanej przeglądarki, można również dezaktywować lokalizację w odpowiednich ustawieniach przeglądarki (o ile jest to obsługiwane przez odpowiednią przeglądarkę).

Wykorzystujemy geotragetowanie na naszej stronie internetowej w następujących celach:

 • Podejście do klienta
 • Cele reklamowe

XV. Rejestracja

 1. 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez dostarczanie danych osobowych. Dane wprowadzane są do maski wprowadzania danych, następnie przekazywane nam i przechowywane. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim. W ramach procesu rejestracji gromadzone są następujące dane:

 • Adres e-mail
 • Nazwisko
 • Imię
 • Numer telefonu/telefonu komórkowego
 • Numer USP

W ramach procesu rejestracji uzyskuje się zgodę użytkownika na przetwarzanie tych danych.

 1. 2. Cel przetwarzania danych

Do dostarczania określonych treści i usług na naszej stronie internetowej wymagana jest rejestracja użytkownika.

 1. 3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO.

 1. 4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będzie już konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

Dotyczy to danych zgromadzonych podczas procesu rejestracji, jeżeli rejestracja zostanie anulowana lub zmodyfikowana na naszej stronie internetowej.

 1. 5. Sprzeciw i usunięcie

Jako użytkownik mogą Państwo anulować rejestrację w dowolnym momencie. Mogą Państwo zażądać zmiany przechowywanych danych w dowolnym momencie.

Mogą Państwo zmienić przechowywane dane w dowolnym momencie. Jeżeli chcą Państwo usunąć swoje dane przechowywane w wyniku procesu składania zamówień, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail lub faksu wraz z odpowiednią uwagą. Usuniemy Państwa dane – jeżeli istniejące przepisy prawne nie stanowią inaczej, a wykonanie umowy zostało już zakończone – tak szybko, jak to możliwe.

XVI. Sieci dostarczania treści (CDN)

CloudFlare

 1. 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji sieci dostarczania treści od CloudFlare z CloudFlare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 Monachium, Niemcy (zwanej dalej CloudFlare). Sieć dostarczania treści (CDN) to sieć serwerów dystrybuowanych regionalnie podłączonych przez Internet w celu dostarczania treści, w szczególności dużych plików medialnych, takich jak filmy wideo. CloudFlare oferuje optymalizację sieci i usługi bezpieczeństwa, które wykorzystujemy w celu poprawy czasu załadunku naszej strony internetowej i ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej będą Państwo podłączeni do serwerów CloudFlare, np. w celu odzyskiwania treści. Umożliwia to przechowywanie i ocenę danych osobowych w plikach dziennika serwerowego, działalności użytkownika (np. które strony zostały odwiedzone) oraz informacji o urządzeniu i przeglądarce (np. adres IP i system operacyjny). Więcej informacji na temat gromadzenia i przechowywania danych przez CloudFlare można znaleźć pod adresem: https://www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/ (https://www.cloudflare.com/en- gb/privacypolicy/)

 1. 2. Cel przetwarzania danych

Korzystanie z funkcji CloudFlare służy dostarczaniu i przyśpieszaniu aplikacji i treści online.

 1. 3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w prezentacji treści bez błędów technicznych i optymalizacji swojej strony internetowej – w związku z tym rejestruje się pliki dziennika serwera.

 1. 4. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub zgodnie z wymogami przepisów prawa.

 1. 5. Sprzeciw i usunięcie

Informacje na temat opcji sprzeciwu i usuwania w odniesieniu do CloudFlare można znaleźć pod adresem: https://www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/ (https://www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/)

XVII. Wykorzystanie wtyczek

Korzystanie z komentarzy na Facebooku

 1. 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z funkcji sieci społecznościowej Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone i ich przedstawicieli w Unii Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal H, D2 Dublin, Irlandia (dalej: Facebook). Używamy tej wtyczki, aby rozszerzyć funkcjonalność naszej obecności w Internecie. Użytkownicy mogą korzystać z komentarzy na Facebooku w celu komentowania treści na temat naszej obecności w Internecie za pomocą swojego konta na Facebooku. Dane osobowe mogą być przechowywane i oceniane, w szczególności działalność użytkownika (w szczególności które strony zostały odwiedzone i które elementy zostały kliknięte), a także informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny). Nie mamy żadnych informacji na temat dokładnego zakresu gromadzenia danych osobowych.

Więcej informacji na temat gromadzenia i przechowywania danych przez Facebooka można znaleźć na stronie: https://de-de.facebook.com/policy.php (https://de-de.facebook.com/policy.php)

 1. 2. Cel przetwarzania danych

Korzystanie z wtyczki Facebooka Comment Plug-In służy poprawie łatwości obsługi w zakresie naszej obecności w Internecie. Korzystamy z tej wtyczki, aby zaoferować wbudowaną funkcję komentarzy bezpośrednio na Facebooku bez konieczności opuszczania naszej obecności w Internecie przez użytkowników.

 1. 3. Podstawa do przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO.

 1. 4. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub zgodnie z wymogami przepisów prawa, np. do celów podatkowych i księgowych.

 1. 5. Możliwość cofnięcia zgody i usunięcia danych

Mają Państwo prawo do odwołania swojej deklaracji zgody na mocy prawa o ochronie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody do czasu cofnięcia.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych przez Facebook, uniemożliwiając przechowywanie plików cookie stron trzecich na komputerze, korzystając z funkcji „Do Not Track” przeglądarki pomocniczej, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując blokadę skryptu, taką jak NoScript (https://noscript.net/ (https://noscript.net/)) lub Ghostery (https://www.ghostery.com (https://www.ghostery.com)) w przeglądarce.\ Więcej informacji o zastrzeżeniach i opcjach usuwania dla Facebooka można znaleźć na stronie:

https://en-gb.facebook.com/policy.php (https://en-gb.facebook.com/policy.php)

Wykorzystanie Google Analytics

 1. 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Wykorzystujemy Google Analytics, usługę analizy internetowej świadczoną przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone i jej przedstawiciela w Unii Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (zwanej dalej Google). Google Analytics bada między innymi pochodzenie odwiedzających, długość pobytu na poszczególnych stronach oraz korzystanie z wyszukiwarek, umożliwiając tym samym lepsze monitorowanie sukcesu kampanii reklamowych. Google umieszcza pliki cookie na Państwa komputerze. Umożliwia to przechowywanie i ocenę danych osobowych, w szczególności działalności użytkownika (w szczególności strony, które zostały odwiedzone i elementy, które zostały kliknięte), informacji o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adresu IP i systemu operacyjnego), danych dotyczących wyświetlanych reklam (w szczególności, które reklamy zostały wyświetlone i czy użytkownik na nie kliknął), a także danych dotyczących partnerów reklamowych (w szczególności pseudonimizowanych identyfikatorów użytkownika). Informacje generowane przez pliki cookie o korzystaniu z tej strony internetowej będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jednak anonimizacja IP jest możliwa na tej obecności w Internecie, Google uprzednio skróci Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP przekazywany jest na serwer Google w USA i tam skracany wyłącznie w wyjątkowych przypadkach.

W imieniu operatora tej obecności w Internecie Google wykorzysta te informacje do oceny wykorzystania przez Państwa obecności w Internecie, sporządzenia raportów na temat działań związanych z obecnością w Internecie oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z obecności w Internecie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora obecności w Internecie. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest połączony z innymi danymi z Google. Mogą Państwo odmówić korzystania z plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce, jednak proszę zauważyć, że jeśli to Państwo zrobią, mogą Państwo nie skorzystać z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej.\Dalsze informacje na temat gromadzenia i przechowywania danych przez Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy7hHen-GB (https://policies.google.com/privacy7hHen-GB)

 1. 2. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest zwrócenie się konkretnie do grupy docelowej, która wyraziła już początkowe zainteresowanie odwiedzeniem strony.

 1. 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO.

 1. 4. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub zgodnie z wymogami przepisów prawa. Dane reklamowe w dziennikach serwerów są anonimizowane własnymi oświadczeniami Google w celu usunięcia części adresu IP i informacji cookie odpowiednio po 9 i 18 miesiącach.

 1. 5. Możliwość cofnięcia zgody i usunięcia danych

Mają Państwo prawo do odwołania swojej deklaracji zgody na mocy prawa o ochronie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody do czasu cofnięcia.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Google, uniemożliwiając przechowywanie plików cookie przez osoby trzecie na Państwa komputerze, korzystając z funkcji „Do Not Track” przeglądarki pomocniczej, wyłączając wykonanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując blokadę skryptu, taką jak NoScript (https://noscript.net/ (https://noscript.net/)) lub Ghostery (https://www.ghostery.com (https://www.ghostery.com)) w przeglądarce oraz zapobiec przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) Przy użyciu następującego linku mogą Państwo dezaktywować korzystanie z Państwa danych osobowych przez Google: https://adssettings.google.com\Further (https://adssettings.google.com\Further). Więcej informacji na temat opcji usuwania można znaleźć na stronie internetowej Google i pod adresem: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en (https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en)

Korzystanie z MaTelSo

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Używamy wtyczki MaTelSo od MaTelSo GmbH, Friedrichstr. 15, 70174 Stuttgart, Niemcy (zwanej dalej: Matelso) w celu pobrania zakresu przetwarzania danych osobowych. MaTelSo jest narzędziem marketingowym do oceny połączeń telefonicznych. Jeżeli aktywują Państwo Java-Script w przeglądarce i nie zainstalują blokady Java-Script, przeglądarka może przekazać dane osobowe do Matelso. Każdy numer telefonu podany na naszej obecności w Internecie może być tak zwanym numerem śledzenia połączeń, który rejestruje czas, datę, odbiór połączeń i czas trwania połączenia, a także numery telefonów obydwu abonentów, przechowywane i wysyłane do Matelso, a także do subskrybenta. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Matelso: https://www.matelso.com/en/privacy-statement (https://www.matelso.com/en/privacy-statement)

 1. Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy to narzędzie w celu określenia skuteczności reklamy.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO.

 1. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub zgodnie z wymogami prawa, np. do celów podatkowych i księgowych.

 1. Możliwość cofnięcia zgody i usunięcia danych

Mają Państwo prawo do odwołania swojej deklaracji zgody na mocy prawa o ochronie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody do czasu cofnięcia.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych przez Matelso, uniemożliwiając przechowywanie plików cookie stron trzecich na komputerze, korzystając z funkcji „Do Not Track” przeglądarki pomocniczej, wyłączając wykonanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując blokadę skryptu, taką jak NoScript (https://noscript.net/ (https://noscript.net/)) lub Ghostery (https://www.ghostery.com (https://www.ghostery.com)) w przeglądarce. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Matelso może sprzeciwić się i usunąć Państwa dane osobowe można znaleźć pod adresem:

https://www.matelso.com/en/privacy-statement (https://www.matelso.com/en/privacy-statement)

Korzystanie z YouTube

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z wtyczki obsługiwanej przez Google od YouTube, YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone i jej przedstawicieli w Unii Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej Google). Korzystamy z wtyczki YouTube, aby osadzić filmy z YouTube na naszej obecności w Internecie. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej przeglądarka łączy się z serwerami YouTube. Można je wykorzystać do przechowywania i analizowania danych osobowych, w szczególności aktywności użytkownika (w szczególności odwiedzonych stron i elementów, które zostały kliknięte) oraz informacji o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adresu IP i systemu operacyjnego).

Nie mamy wpływu na zawartość wtyczki. W przypadku zalogowania się do konta YouTube podczas wizyty, YouTube może przypisać swoją obecność w Internecie do tego konta. Poprzez interakcję z wtyczką, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do YouTube i tam przechowywane. \Dalsze informacje na temat gromadzenia i przechowywania danych przez Google można znaleźć tutaj:

https://policies.google.com/privacy7hHen-GB (https://policies.google.com/privacy7hHen-GB)

 1. 2. Cel przetwarzania danych

Korzystanie z YouTube Plugin służy poprawie łatwości obsługi i atrakcyjnej reprezentacji naszego poziomu gotowości operacyjnej online.

 1. 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO.

 1. 4. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub zgodnie z wymogami przepisów prawa, np. do celów podatkowych i księgowych.

 1. 5. Możliwość cofnięcia zgody i usunięcia danych

Mają Państwo prawo do odwołania swojej deklaracji zgody na mocy prawa o ochronie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody do czasu cofnięcia.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Google, uniemożliwiając przechowywanie plików cookie od osób trzecich na Państwa komputerze, korzystając z funkcji „Do Not Track” przeglądarki pomocniczej, wyłączając wykonanie kodu skryptu w przeglądarce lub korzystając z blokady skryptu, takiej jak NoScript (https://noscript.net/ (https://noscript.net/)) lub Ghostery (www.ghostery.com=EN&hl=e (www.ghostery.com=EN&hl=e) w przeglądarce.

Za pomocą następującego linku mogą Państwo dezaktywować korzystanie z Państwa danych osobowych przez Google: https://adssettings.google.com (https://adssettings.google.com)

Dalsze informacje na temat opcji sprzeciwu i usunięcia danych odnośnie Google można znaleźć na stronie internetowej: nhttpsı//policies.google.com/privacy?hl=en-GB (nhttpsı//policies.google.com/privacy?hl=en-GB)

Korzystanie z Google Tag Manager

 1. 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/ (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/)) od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone i jej przedstawiciela w Unii Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (zwanej dalej Google). Dzięki Google Tag Manager, identyfikatory Google i usługi stron trzecich mogą być zarządzane i łączone oraz wbudowane w obecność w Internecie. Tagi są niewielkimi elementami kodu w obecności w Internecie, które są wykorzystywane między innymi do pomiaru liczby i zachowania odwiedzających, rejestrowania wpływu reklamy internetowej i kanałów społecznościowych, wykorzystywania remarketingu i targetowania oraz testowania i optymalizacji obecności w Internecie. Gdy użytkownik odwiedza obecność w Internecie, bieżąca konfiguracja tagu jest przesyłana do przeglądarki użytkownika. Zawiera ono stwierdzenia, które tagi mają zostać uruchomione. Google Tag Manager uruchamia inne tagi, które same mogą gromadzić dane. Informacje na ten temat znajdą Państwo we fragmentach dotyczących korzystania z odpowiednich usług w niniejszej deklaracji dotyczącej ochrony danych. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych.

Więcej informacji na temat Google Tab Manager można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html) i w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy7hHen (https://policies.google.com/privacy7hHen)

 1. 2. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest ich gromadzenie i jasna administracja, a także skuteczna integracja usług osób trzecich.

 1. 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO.

 1. 4. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub zgodnie z wymogami przepisów prawa. Dane reklamowe w dziennikach serwerów są anonimizowane własnymi oświadczeniami Google w celu usunięcia części adresu IP i informacji cookie odpowiednio po 9 i 18 miesiącach.

 1. 5. Możliwość cofnięcia zgody i usunięcia danych

Mają Państwo prawo do odwołania swojej deklaracji zgody na mocy prawa o ochronie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody do czasu cofnięcia.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Google, uniemożliwiając przechowywanie plików cookie przez osoby trzecie na Państwa komputerze, korzystając z funkcji „Do Not Track” przeglądarki pomocniczej, wyłączając wykonanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując blokadę skryptu, taką jak NoScript (https://noscript.net/ (https://noscript.net/)) lub Ghostery (https://www.ghostery.com (https://www.ghostery.com)) w przeglądarce oraz zapobiec przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout7hHen (https://tools.google.com/dlpage/gaout7hHen) Za pomocą następującego linku mogą Państwo dezaktywować korzystanie z Państwa danych osobowych przez Google:https://adssettings.google.de\Further (https://adssettings.google.de\Further). Więcej informacji na temat możliwości usunięcia można znaleźć pod adresem:

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en (https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en)

Korzystanie z Formularzy Google

 1. 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Wykorzystujemy funkcjonalności rozwiązania do zarządzania badaniami Formularzy Google od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4, Dublin, Irlandia (zwanej dalej Google).

Formularze Google umożliwiają tworzenie i organizowanie formularzy do badań i sondaży. Oferują również możliwość rejestrowania odpowiedzi na pytania w czasie rzeczywistym oraz oceny statystyk.

Pliki cookie Google są przechowywane na Państwa urządzeniu.

Google przetwarza następujące dane osobowe:

 • Dane wprowadzone za pośrednictwem formularza
 • Pliki przesyłane za pośrednictwem formularza
 • Adres IP
 • Wersje przeglądarki i urządzenia

Dane zebrane za pomocą Formularzy Google są przetwarzane i przechowywane w chmurze Google Drive. Dalsze informacje na temat gromadzenia i przechowywania danych przez Formularze Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy (https://policies.google.com/privacy)

 1. 2. Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy Formularze Google do tworzenia, oceny i organizowania kwestionariuszy i ankiet.

 1. 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO.

 1. 4. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub zgodnie z wymogami przepisów prawa, np. do celów podatkowych i księgowych.

 1. 5. Możliwość cofnięcia zgody i usunięcia danych

Mają Państwo prawo do odwołania swojej deklaracji zgody na mocy prawa o ochronie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody do czasu cofnięcia.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Formularze Google danych osobowych poprzez zablokowanie przechowywania plików cookie stron trzecich na komputerze za pomocą funkcji „Do Not Track” przeglądarki pomocniczej, dezaktywację wykonywania kodu skryptu w przeglądarce lub zainstalowanie blokady skryptu, takiej jak NoScript (https://noscript.net/ (https://noscript.net/)) lub Ghostery (https://www.ghostery.com (https://www.ghostery.com)) w przeglądarce.

Więcej informacji na temat opcji sprzeciwu i usuwania przeciwko formularzom Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy (https://policies.google.com/privacy)

Korzystanie z usług Complianz
Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody Complianz, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim
na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu lub na korzystanie z określonych technologii oraz na udokumentowanie tej zgody w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.
przepisami o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG
Groningen, Holandia (dalej „Complianz”).
Complianz jest hostowany na naszych serwerach, więc nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami dostawcy Complianz.
ustanowione. Complianz przechowuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przyporządkować udzielone zgody
Ci lub ich odwołania. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy zażądasz od nas ich usunięcia, usuniesz
Complianz cookie samodzielnie lub do czasu, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe prawne
obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone.
Complianz służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na stosowanie plików cookies. Podstawą prawną do tego jest art.
6 ust. 1 lit. c) GDPR.

Wordfence Security
Korzystamy z usługi „Wordfence Security”, która jest obsługiwana przez Defiant Inc, 800 5th Ave, Suite 4100, Seattle, WA 98104, USA, aby chronić naszą ofertę online.

Strona internetowa wykorzystuje wtyczkę do ochrony przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem oraz do obrony przed atakami przestępców komputerowych. W celu rozpoznania, czy odwiedzający jest człowiekiem czy robotem, wtyczka ustawia pliki cookie. W celu ochrony przed atakami brute force i DDoS lub spamem komentarzy, adresy IP są przechowywane na serwerach Wordfence. Adresy IP sklasyfikowane jako nieszkodliwe są umieszczane na białej liście.

Wykorzystanie to wynika z naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) DS-GVO. Wordfence Security zabezpiecza naszą stronę internetową, a tym samym chroni odwiedzających stronę przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) DS-GVO. Opcja Live Traffic View (ruch na żywo w czasie rzeczywistym) wtyczki jest ograniczona do listingu związanego z bezpieczeństwem.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Wordfence Security można znaleźć w polityce prywatności Defiant: https://www.wordfence.com/privacy-policy/.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Niniejsza polityka prywatności została stworzona z pomocą DataGuard (https://www.dataguard.com).

Kwiecień 2023 r.